Όροι και προυποθέσεις

Η ιστοσελίδα www.anytimeinsurance.com αποτελεί ιδιοκτησία της Anytime Insurance Brokers ltd., Anytime Insurance Agents, sub-agents and consultants ltd,  Stalagmite Insurance Agents, sub-agents and consultants ltd, & Anytime Health services  ltd. Δημιουργήθηκε με σκοπό την παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών στους επισκέπτες σχετικά με τα προϊόντα τα οποία προωθεί για λογαριασμό των συνεργαζόμενων ασφαλιστικών εταιρειών στην αγορά. Η χρήση του www.anytimeinsurance.com συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης. Για το λόγο αυτό η προσεχτική ανάγνωση των όρων και η αποδοχή αυτών κρίνεται απαραίτητη.

Οι επισκέπτες που χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα www.anytimeinsurance.com και/ή συναλλάσονται μέσω αυτής συμφωνούν και αποδέχονται τα κατωτέρω:

Ο δικτυακός τόπος www.anytimeinsurance.com χρησιμοποιείται χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από τους χρήστες. Με την επιφύλαξη συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων, όλο το περιεχόμενο που περιέχεται στο δικτυακό τόπο www.anytimeinsurance.com, όπως ενδεικτικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, σχέδια, κείμενα, φωτογραφίες κλπ., αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της «Anytime Insurance Agents, sub-agents and consultants ltd» & «Stalagmite Insurance Agents, sub-agents and consultants ltd» &  «Anytime Health services ltd» και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του Κυπριακού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Το περιεχόμενο αυτό δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς τη προηγούμενη γραπτή άδεια των δικαιούχων.

Η εταιρία «Anytime Insurance Agents, sub-agents and consultants  ltd» & «Stalagmite Insurance Agents, sub-agents and consultants ltd» & «Anytime Health services ltd» καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια στη χρήση καθώς και η ακρίβεια και η εγκυρότητα των πληροφοριών που περιέχονται στον δικτυακό τόπο, ωστόσο σε καμία περίπτωση η «Anytime Insurance Agents, sub-agents and consultants  ltd» & «Stalagmite Insurance Agents, sub-agents and consultants ltd» &  «Anytime Health services ltd» . δε δεσμεύεται, ούτε εγγυάται, ούτε αναλαμβάνει κανενός είδους ευθύνη αναφορικά με την ασφάλεια και το περιεχόμενο του www.anytimeinsurance.com εκτός αν το αντίθετο προβλέπεται ρητά.

Περαιτέρω ενημερώνουμε ότι ο πάροχος του δικτυακού τόπου δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε λάθος ή ανακρίβεια στη διαβίβαση πληροφοριών και/ή εντολών από τον χρήστη, παρεμβολές, εσφαλμένη αναγραφή στοιχείων ή μη λειτουργία του συστήματος λόγω ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο.

Επιπρόσθετα, οι σύνδεσμοι σε άλλους δικτυακούς τόπους που τυχόν υπάρχουν στο www.anytimeinsurance.com παρέχονται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των χρηστών. Η www.anytimeinsurance.com δεν αναλύει ή ελέγχει τις πληροφορίες που περιέχονται στους εν λόγω συνδέσμους και δικτυακούς τόπους και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενό τους. Κατά συνέπεια η χρήση και η πρόσβαση στους συνδεόμενους δικτυακούς τόπους γίνεται με ευθύνη των χρηστών. Επίσης η «Anytime Insurance Agents, sub-agents and consultants ltd» & «Stalagmite Insurance Agents, sub-agents and consultants ltd» &  «Anytime Health services ltd» δεν φέρει καμία ευθύνη για τους όρους χρήσης και την πολιτική ασφαλείας των ανωτέρω δικτυακών τόπων ή για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τους ηλεκτρονικούς τους επισκέπτες. Για τον λόγο αυτό οι χρήστες οφείλουν να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των εν λόγω δικτυακών τόπων και να απευθύνονται στους παρόχους αυτών για οτιδήποτε προκύψει από την σχετική επίσκεψη ή και χρήση αυτών.

Η «Anytime Insurance Agents, sub-agents and consultants ltd» & «Stalagmite Insurance Agents, sub-agents and consultants ltd» &  «Anytime Health services ltd» θα καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα του δικτυακού τόπου www.anytimeinsurance.com και των υπηρεσιών που προσφέρει. Παρά ταύτα, η διαθεσιμότητα του www.anytimeinsurance.com μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών, άλλα δίκτυα επικοινωνιών, ή από άλλες αιτίες.

Σε κάθε περίπτωση η«Anytime Insurance Agents, sub-agents and consultants ltd» & «Stalagmite Insurance Agents, sub-agents and consultants ltd» &  «Anytime Health services ltd» έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε, με ή χωρίς προειδοποίηση, να διακόπτει προσωρινά ή οριστικά την λειτουργία ολόκληρου ή τμήματος του www.anytimeinsurance.com, να μεταβάλλει την φύση και το περιεχόμενό του, για λόγους συντήρησης, αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. «Anytime Insurance Agents, sub-agents and consultants  ltd» & «Stalagmite Insurance Agents, sub-agents and consultants  ltd» &  «Anytime Health services  ltd» δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιουδήποτε είδους ζημία προκληθεί από τη χρήση ή την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών στο www.anytimeinsurance.com, τη διακοπή του συνόλου ή τμήματος αυτού, την καθυστέρηση ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχόμενου τους ή την ύπαρξη κάθε είδους σφαλμάτων.

Το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας «Όροι Χρήσης» είναι δυνατόν να μεταβληθεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή σαν συνέπεια αναβάθμισης των παραχόμενων υπηρεσιών μέσα από τον δικτυακό τόπο www.anytimeinsurance.com  Οι επισκέπτες οφείλουν να ελέγχουν το περιεχόμενο της συγκεκριμένης ιστοσελίδας ώστε να είναι ανά πάσα στιγμή ενήμεροι για την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική.

Παγκύπρια:
Τηλ.:
77 77 4 5 6 7
Φαξ: 22024050
Email: info@anytimeinsurance.com

Λεμεσός:
Τηλ. 7000 8025
Φαξ. 22024051
Λευκωσία:
Τηλ. 7000 8020
Φαξ. 22024052
Λάρνακα:
Τηλ. 7000 8024
Φαξ. 22024053
Πάφος:
Τηλ: 7000 8026
Φαξ. 22024054
*Όνομα:
*Email:
*Τηλέφωνο:
Θέμα:
Μήνυμα:
captcha
Επικοινωνία